Plain Jane Large Value Meal 1
Plain Jane Medium Value Meal 1
Plain Jane Family Value Meal
Plain Jane Large Value Meal 2
Plain Jane Medium Value Meal 2
Plain Jane Vegan Sundays
Plain Jane Large Value Meal 3
Plain Jane Medium Value Meal 3